Verantwoording

 

Sinds 1 januari 2014 hanteert de belasting een strenger beleid wat betreft de ANBI. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat we voldoen aan alle eisen. Hieronder vindt u alle gegevens die volgens de ANBI openbaar moeten worden gemaakt én gegevens die niet openbaar hoeven, maar die we in het kader van de transparantie toch graag met u willen delen.

Uiteraard bent u van harte welkom om zelf te komen kijken wat we doen met alle donaties en giften.

 

Officiële naam in de statuten:

De Nije Stichting (De Nije Hoeve is een initiatief van de Nije Stichting)

RSIN/Fiscaal nummer:   819160039

KvK nummer: 08172483

Adres: De Nije Stichting / De Nije Hoeve

            Bruinsweg 32

            7555 PS  HENGELO

 

Doel: De visie van de stichting is iedereen na(ast) kanker door middel van positief ondersteunende programma’s weer kwaliteit van leven te bieden.

De daaraan verbonden missie is om mensen met kanker te laten ervaren dat zij, ondanks hun ziekte, middenin het leven kunnen blijven staan.
De stichting doet dat onder andere door het aanbieden van gerichte ondersteuning en/of psycho-oncologische begeleiding.
Daarnaast bieden we ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten (familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, vrienden en klasgenootjes) door middel van het geven van informatie en door het organiseren van workshops, lezingen, trainingen, vitaalprogramma’s, verwenzorg en evenementen. Door de realisatie van het inloophuis is een prettige omgeving gecreëerd waar lotgenoten en hun naasten elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten en waar samen of individueel gewerkt kan worden aan het herstel en meer kwaliteit van leven.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Financien: De Nije Stichting is een non-profit organisatie en afhankelijk van giften en donaties van derden. 

VERMOGEN

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

a. de ter beschikking van de stichting staande geldmiddelen;

b. gelden verkregen wegens, door of vanwege de stichting verrichtte werkzaamheden of verleende diensten;

c. subsidies of donaties;

d. giften, erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts mogen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;

e. alle andere wettig verkregen middelen.

Begroting: de begroting van de Nije Stichting wordt in november vooraf aan het kalenderjaar besproken tijdens de vergadering met de RvT en het bestuur en indien goedgekeurd, toegepast.

Jaarrekening:  Jaarrekening wordt opgesteld en in het voorjaar gecontroleerd en goedgekeurd door het bestuur en RvT tijdens de vergadering. Aangevuld met een jaarverslag en een jaarplan, voor het komende jaar, wordt deze voor 1 juni gepubliceerd.

Organisatie structuur:

De stichting kent de volgende organen,

a. raad van toezicht;

b. bestuur;

c. adviesraad/denktank

Dagelijks bestuur wordt gedaan door bestuurder/directeur van De Nije Stichting, Mevrouw D. Nijenhuis. Zij ontvangt daarvoor een salaris dat is vastgesteld door de RvT. Hoewel zij volgens het puntensysteem van goede doelen directeuren en gezien de zwaarte van haar functie hoger ingeschaald zou kunnen worden ziet zij af van een hoger loon en een jaarlijkse bonus of dertiende maand.

Zij wordt  bijgestaan door de vrijwilligerscoördinatoren Wendy Vreewijk en Maurien Kaper. Ook zij zijn besoldigd. Samen zijn zij de enige die besoldigd werken. De rest van de werkzaamheden wordt onbesoldigd, door vrijwilligers gedaan.


RAAD VAN TOEZICHT
1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit tenminste één (1) natuurlijk persoon. Het aantal leden wordt door de raad van toezicht met algemene stemmen vastgesteld. De raad van toezicht kan voorts zo nodig waarnemers benoemen op grond van hun bijzondere maatschappelijke functie. Leden worden benoemd voor de termijn van vier jaar. Leden kunnen terstond herbenoemd worden.
2. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon gecombineerd worden. De leden dragen gezamenlijk verantwoording voor het toezicht op het beheer van de financiën.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht, zullen de overblijvende leden van de raad van toezicht met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende lid van de raad) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
4. Mocht(en) in de raad van toezicht om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden of vormt het enige overblijvende lid niettemin een wettig orgaan.
5. De leden van het toezichthoudend orgaan ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de instelling gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt.
6. Voor de leden van de raad van toezicht geldt dat zij:
a. niet werkzaam mogen zijn bij de stichting of direct dan wel indirect een financieel belang hebben bij de stichting;
b. geen belangen vertegenwoordigen die, naar het oordeel van de raad van toezicht, tegenstrijdig zijn met de belangen van de stichting;
c. niet in een familierechtelijke betrekking mogen staan met andere leden van de raad van toezicht noch met leden van het bestuur of andere medewerkers van de stichting.
7. De raad van toezicht waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van de stichting en die van de leden van het bestuur of de raad van toezicht en/of medewerkers. Indien een lid van de raad van toezicht meent dat er sprake is (of zal kunnen zijn) van een zakelijke binding met de werkzaamheden van de instelling, meldt hij/zij dit terstond aan de voorzitter. De raad van toezicht beslist zo nodig, bij meerderheid van stemmen, of er sprake is van een zakelijke binding. Indien een lid van de raad van toezicht een zakelijke binding heeft met de werkzaamheden van de instelling, heeft hij/zij geen stemrecht terzake van het onderwerp waarop deze zakelijke binding betrekking heeft. Evenmin telt hij/zij mee terzake van een eventueel quorum bij de besluitvorming daarover.

 

Alle leden van de RvT zijn hier te vinden

 

Directeur/bestuurder: Debby Nijenhuis

Vrijwilligercoördinatoren: Wendy Vreeswijk en Maurien Kaper

 

Meerjarenplan: klik hier

Kwaliteitsdocument: klik hier (onderdeel van de eisen van IPSO, de brancheorganisatie waar wij lid van zijn)

 

De jaarcijfers van elk jaar zijn verwerkt in het verslag van dat jaar en zijn hieronder te vinden. 

Indien er behoefte is aan meer uitleg of inzage kan er met ons een afspraak gemaakt worden.

 

Sinds 2023 heeft KWF de IPSO centra erkend en betalen zij een bijdrage waarvan 1 coördinator/directeur betaald wordt voor 32 uur. 

Dit bedrag moet ook hiervoor gebruikt worden om de continuïtiet en de professionaliteit te borgen. Er zijn strenge eisen aan verbonden en die worden jaarlijks gecontroleerd.

Sinds 2023 zijn we onderdeel van een pilot van IPSO/KWF voor het ziekenhuisproject en ook daar is voor 16 uur budget vrijgemaakt door KWF, onder strenge voorwaarden.

 

Jaarverslagen:

 

2008-2009

De opstartfase van de stichting heeft 2 jaar (2008-2009) geduurd en deze zijn dan ook als 2 jaren in een jaarverslag meegenomen.

Klik hier voor het jaarverslag

 

2010

In 2010 is er vooral hard gewerkt aan de realisatie van het inloophuis en hebben we vanaf 1 april tot aan 25 september vooral veel verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Op locatie hebben we echter mooi evenementen kunnen neerzetten en 25 september is het Nije huis geopend. Er is gekozen voor een beknopt verslag aangezien we in 2011 pas het eerste echte inloopjaar gaan draaien.

klik hier voor het jaarverslag van 2010

 

2011

Het uitgebreide jaarverslag 2011 is goedgekeurd in de RvT vergadering van 25-04-2012.

klik hier voor het jaar verslag 2011

 

2012

Dit uitgebreide jaarverslag van is goedgekeurd in de RvT vergadering van 30-5-2013.

Klik hier voor het jaarverslag van 2012

 

2013

Dit uitgebreide jaarverslag is goedgekeurd door de RvT in de vergadering van 9-04-2014.

klik hier voor het jaarverslag 2013

 

2014

Dit uitgebreide jaarverslag is goedgekeurd door de RvT in de vergadering van 18-6-2015.

klik hier voor het jaarverslag 2014

 

2015

Dit uitgebreide verslag is goedgekeurd door de RvT in de vergadering van 8-6-2016.

klik hier voor het jaarverslag van 2015

 

2016

Dit uitgebreide verslag is goedgekeurd door de RvT in de vergadering van 15-6-2017.

klik hier voor het jaarverslag van 2016

 

2017

Dit uitgebreide verslag is goedgekeurd door de RvT in de vergadering van 18-7-2018

klik hier voor het jaarverslag van 2017

 

2018

Dit uitgebreide verslag is goedgekeurd door de RvT in de vergadering augustus 2019

klik hier voor het jaarverslag van 2018

 

2019

Dit uitgebreide verslag is goedgekeurd door de RvT in de vergadering 11 juni 2020

klik hier voor het jaarverslag van 2019

 

2020

Dit uitgebreide verslag is goedgekeurd door de RvT in de vergadering 31 mei 2021

klik hier voor het jaarverslag van 2020

 

2021

Dit uitgebreide verslag is goedgekeurd door de RvT in de vergadering 5 september 2022

klik hier voor het jaarverslag van 2021

 

2022

Dit uitgebreide verslag is goedgekeurd door de RvT in de vergadering van 21 september 2023

Klik hier voor het jaarverslag van 2022